menu

Zoeksuggesties

{{{name}}}

Categorie suggesties

{{{name}}}

Merk suggesties

{{{name}}}

Raadgever

1. Toepassingsgebied

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door consumenten en handelaars op onze online winkel geplaatst worden.

Een 'consument' wordt gedefinieerd als 'elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit'. Een 'handelaar' wordt gedefinieerd als 'elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, die handelt voor doeleinden die deel uitmaken van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit, ook wanneer hij handelt in naam van of voor rekening van een andere handelaar'.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelaars voor toekomstige commerciële relaties zonder dat we dit nog eens hoeven te vermelden. Indien de handelaar afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden heeft, wordt de geldigheid ervan hiermee tegengesproken. Ze worden alleen met onze uitdrukkelijke toestemming onderdeel van de overeenkomst.2. Contractuele partners, sluiting van het contract

Het verkoopcontract wordt afgesloten met Oregon Tool Europe SA/NV.

In overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over het sluiten van online contracten, hebt u na het bekijken van de details van uw bestelling, en in het bijzonder de totale prijs ervan, de mogelijkheid om eventuele fouten te corrigeren. Het contract komt tot stand wanneer u op de knop klikt om uw bestelling te bevestigen en uw betalingsverplichting te bevestigen.3. Contracttalen en registratie van de contracttekst

De beschikbare talen voor het sluiten van het contract zijn Frans, Duits en Nederlands.

We bewaren de contracttekst en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de tekst van het contract raadplegen in uw klantenaccount.4. Leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden toegevoegd aan de prijzen van de aangegeven producten. Meer informatie over het bedrag van de verzendkosten krijgt u bij de aanbiedingen.

Alle bestellingen worden verzonden. U kan uw bestelling niet direct bij ons afhalen.

De producten die op onze site te koop aangeboden worden, kunnen niet in bagagekluizen geleverd worden.5. Betaling

In principe kunt u de volgende betaalmiddelen in onze winkel gebruiken:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor vooruitbetaling als betaalmethode, geven we u onze bankgegevens door in de orderbevestiging en leveren we de goederen af na ontvangst van uw betaling.

Kredietkaart
Bij het plaatsen van een bestelling geeft u ons uw kredietkaartgegevens door. Bij het plaatsen van een bestelling geeft u ons uw kredietkaartgegevens door. Zodra u geïdentificeerd bent als de rechtmatige kaarthouder, wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart gedebiteerd.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online dienstverlener PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich voor de eerste keer registreren, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht in ons voordeel bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen we PayPal om de betalingstransactie uit te voeren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door PayPal nadat de goederen verzonden zijn. Meer informatie is beschikbaar tijdens het bestelproces.6. Herroepingsrecht

U kunt zich beroepen op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de informatie over het herroepingsrecht.7. Retourneren

We willen erop wijzen dat artikelen met verwijderde labels of gebruikssporen, evenals incomplete artikelen en op maat gemaakte artikelen zijn uitgesloten van ruilen/retourneren.

8. Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de goederen totdat de volledige betaling verricht is.

Bovendien geldt voor zakelijke klanten het volgende: we blijven eigenaar van de goederen totdat alle vorderingen die voortvloeien uit een bestaande zakelijke relatie volledig voldaan zijn. U hebt het recht om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. U draagt alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop - ongeacht eventuele assemblage of vermenging van de goederen met een nieuw product - ten belope van het factuurbedrag van tevoren aan ons over en we aanvaarden deze overdracht. U bent altijd gerechtigd om de vorderingen te innen, maar wij zijn ook gerechtigd om ze zelf te innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.9. Schade tijdens het transport

Deze bepaling is van toepassing op consumenten: Indien de goederen aan u geleverd worden met zichtbare schade, ontstaan tijdens het transport, dient u zo snel mogelijk bij de bezorger een klacht in te dienen over de genoemde gebreken en onverwijld contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of geen contact opneemt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke rechten en hun naleving, in het bijzonder uw rechten op de garantie. U helpt ons echter om onze eigen rechten tegenover de vervoerder of transportverzekering te doen gelden.

Deze bepaling is van toepassing op handelaars:

Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging gaat op u over zodra we het product overhandigd hebben aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instantie die aangewezen is om de levering uit te voeren. Tussen handelaars geldt de controle- en klachtenplicht overeenkomstig artikel 377 van het Handelsgesetzbuch (HGB, Duits wetboek van koophandel). Als u niet de vereiste verklaring aflegt, wordt het product geacht aanvaard te zijn, tenzij het een gebrek betreft dat niet zichtbaar was op de datum van de controle. Dit geldt niet als we een defect frauduleus verborgen hebben.10. Garanties

De wetgeving over de wettelijke garantie is van toepassing met inachtneming van de hieronder vermelde bepalingen met betrekking tot handelaars.

Wettelijke conformiteitsgarantie: De wettelijke conformiteitsgarantie is voorzien in de artikelen L.217-4 en volgende van de Code de la consommation (Franse consumentenwet).

In het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie zijn we verplicht aansprakelijk voor eventuele conformiteitsgebreken van de verkochte goederen die aanwezig zijn op het moment van levering onder de voorwaarden van artikel L.217-4 van de Code de la consommation. We zijn echter niet gebonden aan de openbare verklaringen van de producent of zijn vertegenwoordiger als we er niet van op de hoogte zijn.

Wanneer de consument handelt onder de wettelijke conformiteitsgarantie: • heeft hij een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen;
 • kan hij kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden zoals bepaald in artikel L 217-9 van de Code de la consommation.

De consument is vrijgesteld van de bewijsvoering voor een conformiteitsgebrek van de goederen gedurende de 24 maanden die volgen op de levering van de goederen, met uitzondering van tweedehandsgoederen, waarvoor een periode van 6 maanden geldig is.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht de eventuele commerciële garantie die verleend is.

Wettelijke garantie op verborgen gebreken:

De consument kan beslissen om de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek uit te voeren binnen een termijn van 2 jaar na de ontdekking van het gebrek. In het kader van de wettelijke garantie op verborgen gebreken zijn we aansprakelijk voor verborgen gebreken van het verkochte artikel die het ongeschikt maken voor het beoogde gebruik ervan of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper het niet gekocht of er een lagere prijs voor betaald zou hebben als hij ervan op de hoogte geweest was. In dat geval kan de consument kiezen tussen annulering van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor handelaars:

Elke aanspraak op de conformiteitsgarantie moet binnen een jaar na de verkoop per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden verzonden naar het adres: Oregon Tool Europe SA/NV, Rue Emile Francqui 5, 1435 Mont-Saint-Guibert, telefoonnummer +32 (0) 78 15 82 22 (van 9 tot 17 uur van maandag tot vrijdag), faxnummer: +32 (0) 84 22 28 12, e-mailadres: info-be@kox.eu. In dit verband wordt gespecificeerd dat we op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor publieke verklaringen van de fabrikant of andere reclameboodschappen met betrekking tot de kenmerken van de verkochte goederen, waarbij alleen onze eigen indicaties en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant gezaghebbend zijn.

In het geval van niet-conforme goederen die aan een handelaar geleverd worden, zullen we eerst, naar onze keuze, ofwel het gebrek verhelpen (reparatie) ofwel niet-defecte goederen leveren (vervanging).

De bovengenoemde beperkingen en termijnen met betrekking tot de conformiteitsgarantie voor verkopen die met een handelaar gesloten worden, zijn in de volgende gevallen niet van toepassing: • bij schending van het leven, het lichaam of de gezondheid
 • bij opzettelijke of grove nalatige nalatigheid of in geval van kwade trouw van onze kant
 • in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de naleving onontbeerlijk is voor de uitvoering van het contract en zonder welke de handelaar het contract niet afgesloten zou hebben (belangrijke verplichtingen)
 • in geval van een bijzondere overeenkomst tussen de partijen
 • in geval van toepassing van een wet van openbare orde zoals de garantie op verborgen gebreken of de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

U vindt op de online shop voor elk product een specifiek informatieblad en informatie over de specifieke garanties die mogelijk van toepassing zijn op het product.

11. Aansprakelijkheid

Voor handelaars

Wij zijn wettelijk aansprakelijk, zonder beperking of voorbehoud en met inachtneming van de wettelijke verjaringstermijnen, bij schade die door ons, onze medewerkers of onze agenten veroorzaakt wordt in de volgende gevallen: • bij schending van het leven, het lichaam of de gezondheid;
 • bij grove of opzettelijke nalatigheid die tot de contractuele wanprestatie geleid heeft;
 • bij een bijzondere overeenkomst tussen de partijen;
 • voor alles wat onder het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) valt.

In geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming onontbeerlijk is voor de uitvoering van het contract en zonder welke de handelaar door lichte nalatigheid van onze kant of van onze medewerkers of agenten geen contract afgesloten zou hebben (wezenlijke verplichting), is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van de schade die op het moment van het afsluiten van het contract te voorzien is en waarvan het optreden te verwachten valt.

Met uitzondering van de bovengenoemde gevallen is onze burgerlijke aansprakelijkheid uitgesloten.

12. Beslechting van geschillen

De Europese Commissie stelt een online platform voor geschillenbeslechting ter beschikking van consumenten, die het kunnen gebruiken om hun geschillen te beslechten, op dit adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Om geschillen die voortvloeien uit een contractuele relatie met een consument te beslechten of om vast te stellen of een dergelijke contractuele relatie daadwerkelijk bestaat, zijn we verplicht deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure voor een ombudsdienst voor consumentengeschillen. Het Centre européen des consommateurs France ('Europees centrum voor consumenten Frankrijk') is bevoegd om u informatie te verstrekken en u te verwijzen naar de bevoegde instantie voor de minnelijke schikking van geschillen.

Centre européen des Consommateurs France

Bahnhofsplatz 3 - 77694 Kehl - Duitsland

Tel. +49 7851 991 480 (prijs van de oproep naar Duitsland) of 0820 200 999 (service € 0,12/min + prijs van de oproep).

info@cec-zev.eu
www.europe-consommateurs.eu
https://www.europe-consommateurs.eu/fr/resoudre-votre-probleme/nous-contacter/

We nemen deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor deze dienst.13. Gedragscode

Wij hebben ons onderworpen aan de volgende gedragscodes:

Trusted Shops.14. Slotbepalingen

Het Duitse recht is van toepassing op handelaars, met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.

Voor geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en onze onderneming is de rechtbank op de plaats van de zetel van onze onderneming als enige bevoegd als u een handelaar ('Kaufmann') in de zin van het Duitse Handelsgesetzbuch (HGB, wetboek van koophandel), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijke instelling met een bijzonder doel bent.