menu

Zoeksuggesties

{{{name}}}

Categorie suggesties

{{{name}}}

Merk suggesties

{{{name}}}

Raadgever

HerroepingsrechtU hebt het recht om binnen dertig dagen zonder opgaaf van reden het contract op te zeggen.

De herroepingstermijn verstrijkt dertig dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen (Oregon Tool Europe SA/NV, KOX – Partners voor de Bosbouw en Tuin, Rue Emile Francqui 5, 1435 Mont-Saint-Guibert, België, info-be@kox.eu, telefoon: +32 (0) 78 15 82 22, fax: 084 22 28 12) van uw beslissing om het contract op te zeggen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post, fax of e-mail).

U kunt het model van het herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt ook het model van het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring op onze website invullen en opsturen. Als u gebruikmaakt van deze optie, sturen we u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzame drager (bijv. per e-mail).

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen we alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze, indien van toepassing, voor een andere leveringsmethode dan de goedkopere standaardmethode die door ons aangeboden wordt), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop we op de hoogte gebracht worden van uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. We zullen de terugbetaling doen met behulp van dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode. In elk geval zal de terugbetaling geen kosten voor u meebrengen.

We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we de goederen ontvangen hebben of totdat u het bewijs van verzending van de goederen geleverd hebt, afhankelijk van wat het eerst komt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat u ons in kennis gesteld hebt van uw besluit om u uit dit contract terug te trekken, aan ons of aan Oregon Tool GmbH (Beim Erlenwäldchen 14/2, 71522 Backnang, Duitsland) te retourneren of af te staan. Deze termijn wordt geacht in acht genomen te zijn als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugstuurt.

Wij dragen de kosten voor het terugsturen van goederen die per post teruggestuurd kunnen worden. De directe kosten voor het terugsturen van goederen die vanwege hun aard normaal gesproken niet per post geretourneerd kunnen worden, zijn voor uw rekening. Indien de goederen, vanwege hun aard, normaal gesproken niet per post geretourneerd kunnen worden, bedragen de kosten voor het retourneren van de goederen 140 EUR.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Oregon Tool Europe SA/NV, KOX – Partners voor de Bosbouw en Tuin, Rue Emile Francqui 5, 1435 Mont-Saint-Guibert, België, info-be@kox.eu, fax: +32(0) 84 22 28 12

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is